slider02

Sivulla esitellään eläinsuojelulainsäädäntöä koskevaa oikeuskäytäntöä. Tuomioistuinten eläinsuojeluasiassa antamien ratkaisujen lisäksi sivulla esitellään ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuja.

Oikeustapausten osalta tarkastelussa ovat sekä hallintotuomioistuinten että yleisten tuomioistuinten ratkaisut. Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet (HaO) ja korkein hallinto-oikeus (KHO). Hallintotuomioistuimissa käsitellään viranomaisten päätösten lainmukaisuutta. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeus, hovioikeus sekä korkein oikeus. Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään mm. eläinsuojelurikosasioita. Kansallisten tuomioistuinten lisäksi sivulla käsitellään tarvittaessa kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisuja.

Ylimpiä laillisuusvalvojia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin lisäksi apulaisoikeusasiamies ja apulaisoikeuskansleri sekä tämän sijainen ratkaisevat oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille kuuluvia tehtäviä. Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävät ovat osin päällekkäisiä, ja he valvovat muun muassa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten ja virkamiesten lisäksi ylimpien laillisuusvalvojien valvonta kohdistuu muihinkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Tällaisia ovat esimerkiksi eläinsuojelulain (247/1996) tarkoittamat eläinsuojeluvalvojat.

Sivulla ratkaisuista esitellään yksilöintitiedot sekä mahdollinen linkki ratkaisuun. Lisäksi esitellään linkki blogikirjoitukseeni, jossa ratkaisua on käsitelty, jos olen ratkaisusta kirjoittanut. Sivulle kirjoitetaan aina lyhennelmä ratkaisusta.

Oikeuskäytäntöä kerätään sivulle sitä mukaa, kun ehditään.

Sivulta löytyy seuraavia aiheita käsitteleviä oikeustapauksia

elukkaotsake_pieni